CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 


   QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số:      /QĐ-TCD ngày    tháng   năm 2013

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Xây dựng)

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KHOA QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:

1. Chức năng:

- Khoa Quản lý đô thị là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường CĐXD Công trình Đô thị, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có mối quan hệ về các mặt công tác với các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm trong Nhà trường;

- Khoa Quản lý đô thị có chức năng đào tạo cán bộ chuyên môn cho ngành Tin học ứng dụng - Chuyên ngành Tin học trong quản lý đô thị, ngành Quản lý xây dựng - Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Ngành Kiến trúc - Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc ở bậc Cao đẳng.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa:   

2.1. Tổ chức quá trình đào tạo:

- Giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

-  Xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy và quản lý việc thực hiện kế hoạch, tiến độ và các lớp bồi dưỡng, ngắn hạn trong và ngoài trường;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế phục vụ đào tạo và sản xuất;

2.2. Tổ chức quản lý các Bộ môn của Khoa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập theo kế hoạch Nhà trường giao:

- Tổ chức quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong Khoa;

- Thực hiện công tác quản lý giáo dục sinh viên, học sinh thuộc Khoa quản lý.

2.3. Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, hiệu chỉnh nội dung chương trình các học phần mà Khoa đảm nhận:

- Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, đăng ký làm thiết bị mô hình học cụ, bài giảng điện tử, giáo trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu đề xuất với Nhà trường những vấn đề về chuyên môn liên quan đến:

+ Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, mở mã ngành;

+ Quy mô đào tạo chuyên ngành;

+ Cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy các học phần.

2.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa phụ trách.

2.5. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, lập kế hoạch giúp đỡ sinh viên yếu, kém của từng học phần, tín chỉ do khoa đảm nhiệm.

2.6. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, cuối học kỳ, năm học, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh.

2.7. Tổ chức bình bầu, bình xét danh hiệu thi đua xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh thuộc Khoa quản lý.

2.8. Tổ chức bình xét mức thưởng hàng tháng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên thuộc Khoa về chế độ lương thưởng theo Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường

2.9. Phối hợp với các khoa trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; phối hợp với phòng CTHS - SV trong việc đánh giá kết quả rèn luyện HS-SV và tổng kết kết quả học tập.

2.10. Chỉ đạo phối hợp với GVCN trong công tác quản lý sinh viên.

2.11. Tham mưu cho Hiệu trưởng về đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và đánh giá chất lượng giảng viên, giáo viên thuộc khoa. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng định hướng phát triển của Khoa theo từng năm học.

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA KHOA:

1. Ban lãnh đạo Khoa gồm:

 - Phó Trưởng Khoa: 01

2. Thư ký kiêm giáo vụ khoa:  01

3. Các Bộ môn:

a. Bộ môn Tin học

b. Bộ môn Kinh tế và quản lý xây dựng

c. Bộ môn Kiến trúc

 

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỤ THỂ:

1 . Trưởng Khoa:

1.1. Trưởng khoa do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tuổi khi bổ nhiệm Trưởng Khoa không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

1.2. Trưởng Khoa có nhiệm vụ quản lý chung, điều hành bộ máy của Khoa để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Khoa và các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên trong phạm vi được giao theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

1.3. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng khoa chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai việc thực hiện kế hoạch đến các bộ môn, cụ thể:

- Kế hoạch giảng dạy các học phần của các lớp trong năm học và toàn khoá học;

- Kiểm tra giám sát, xử lý, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch giảng dạy;

- Tổ chức định kỳ hàng năm hiệu chỉnh nội dung, chương trình các học phần do Khoa đảm nhiệm cũng như tổ chức việc biên soạn giáo trình các học phần thuộc khoa;

- Xét duyệt kế hoạch Phân công và tổ chức việc giảng dạy của các bộ môn trong Khoa;

- Thường xuyên cùng với các Trưởng bộ môn và thư ký giáo vụ Khoa kiểm tra chuyên môn, dự giờ, kiểm tra giáo án, bài giảng sổ sách và tiến độ thực hiện giảng dạy của đội ngũ giảng viên, giáo viên trong Khoa;

- Trưởng khoa có quyền đình chỉ các môn kiểm tra, môn thi khi giáo viên phụ trách môn học không chấp hành đúng quy chế;

- Đề nghị Hiệu trưởng phê chuẩn giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng như miễn nhiệm giáo viên chủ nhiệm;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp dạy và học tới các giáo viên bộ môn và sinh viên, học sinh của Trường;

- Xét duyệt công tác, kế hoạch, chương trình của các bộ môn trong Khoa;

- Phối hợp với tổ chức: Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn ...của Khoa trong việc xét, đề nghị khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các chính sách chế độ cho các giáo viên, học bổng của học sinh thuộc Khoa quản lý;

- Tổ chức và kiểm tra việc hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Nhà trường, của các bộ phận trong Khoa;

- Làm các báo cáo thường xuyên, định kỳ và đột xuất;

- Trực tiếp lãnh đạo và điều hành công tác giáo vụ;

- Có trách nhiệm tham gia các cuộc họp giao ban và họp bất thường của Nhà trường hoặc ủy quyền cho cấp phó tham gia;

- Tổ chức, giám sát, kiểm tra hoạt động hội giảng, nâng cao năng lực giảng dạy chuyên môn tay nghề của giảng viên, giáo viên trong Khoa, hội thi sinh viên, học sinh giỏi cấp Khoa, Trường;

- Là thành viên trong các Hội đồng của Nhà trường: Hội đồng sư phạm, Hội đồng khoa học, Hội đồng tốt nghiệp, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng kiểm kê tài sản và các hội đồng khác;

- Tổ chức việc quản lý, sử dụng mọi cơ sở vật chất của Khoa do Nhà trường trang bị;

- Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác nhân sự, bộ máy tổ chức trong khoa và các Bộ môn, thuộc khoa Quản lý đô thị;

- Nhận xét, cho ý kiến cuối cùng về năng lực chuyên môn, sư phạm cán bộ, giảng viên thuộc khoa Quản lý đô thị;

- Tổng hợp và giao khối lượng nội dung kế hoạch giảng dạy hàng năm cho từng giáo viên bộ môn;

- Xác nhận số tiết giảng dạy và thời gian làm công việc khác của từng học kỳ cho giáo viên;

- Trực tiếp duyệt và upload nội dung, bài viết lên website thông tin của Khoa Quản lý đô thị trên trang chủ của trường;

     - Tiếp nhận đơn xin nghỉ làm việc trên 01 ngày của giáo viên và báo cáo với tổ chức Nhà trường để cùng giải quyết.

1.4. Trưởng khoa là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được giao và các chỉ thị Nghị quyết của cấp trên trong phạm vi của Khoa.

 

2. Phó Trưởng khoa:

2.1. Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa với nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tuổi của Phó trưởng khoa khi bổ nhiệm không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

2.2. Phó trưởng khoa là người giúp việc cho Trưởng khoa, có trách nhiệm thay mặt Trưởng khoa giải quyết công việc của khoa khi Trưởng khoa đi vắng và các công việc do Trưởng khoa uỷ quyền. Cụ thể như sau:

  - Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế khi lên lớp của các giảng viên, giáo viên trong Khoa;

 - Trực tiếp lập, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch chung của từng năm học;

 - Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh trong Khoa;

 - Trực tiếp theo dõi, giám sát, xử lý (nếu có) các hoạt động thi, kiểm tra kết thúc học phần phối hợp với phòng đào tạo, phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng;

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học của các Bộ môn trong Khoa;

 - Cùng với Trưởng khoa và các tổ chức: Đảng, Đoàn, Công đoàn của Khoa trong việc xét, đề nghị khen thưởng kỷ luật, giải quyết chính sách chế độ cho các giáo viên thuộc Khoa;

- Tổ chức, giám sát, kiểm tra, tổng kết các đợt hội giảng của giảng viên, giáo viên trong Khoa, thi sinh viên, học sinh giỏi cấp Khoa, Trường;

- Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào tự làm mô hình học cụ, thiết bị dạy học của Khoa;

- Kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt định kỳ của các lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm;

- Phân công và giám sát công tác vệ sinh, lao động của các lớp;

- Theo dõi và chấm công làm việc cũng như đánh giá hiệu quả công việc cho giáo viên trong từng tháng;

- Phụ trách, theo dõi và kiểm tra lập kế hoạch thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp các lớp thuộc khoa Quản lý đô thị;

- Phối hợp với thư ký Khoa lập bảng chấm công hàng tháng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong Khoa;

- Trực tiếp theo dõi, xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

2.3. Phó trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về kết quả công việc được giao.

 

3. Thư ký kiêm giáo vụ Khoa:

3.1. Thư ký kiêm Giáo vụ Khoa do Hiệu trưởng quyết định giao nhiệm vụ theo đề nghị của Trưởng khoa và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

3.2. Thư ký kiêm Giáo vụ Khoa giúp Trưởng khoa quản lý kiểm tra các công việc về đào tạo và một số mặt hoạt động khác. Cụ thể như sau:

- Cùng với Trưởng khoa lập kế hoạch giảng dạy trong năm và cả khoá học,  lập thời khoá biểu theo tiến độ và thực hiện kế hoạch học tập cho các lớp mà Khoa đảm nhiệm;

- Hàng ngày kiểm tra việc dạy và học của giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên do Khoa phụ trách theo nội quy, quy chế của Nhà trường và thời khoá biểu đã lập;

- Hàng tuần cùng với Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn kiểm tra việc ghi chép sổ sách, giáo án, đề cương bài giảng tiến độ giảng dạy, ... của giảng viên trong Khoa theo quy chế của Nhà trường và của Bộ giáo dục đã ban hành;

- Lập các mẫu biểu để phục vụ cho việc quản lý đào tạo của Khoa như:

+ Mẫu biểu cho các giáo viên chủ nhiệm báo cáo sinh viên, học sinh nghỉ học;

+ Mẫu biểu theo dõi sinh viên, học sinh vi phạm kỷ luật của các lớp;

+ Mẫu biểu theo dõi sinh viên, học sinh xin nghỉ phép của các lớp;

+ Mẫu biểu theo dõi giáo viên: bỏ tiết không thực hiện đúng thời khoá biểu...

+ Mẫu biểu giao nhận đề thi, kiểm tra, đáp án, bài làm, kết quả tổng hợp các môn học;

+ Mẫu biểu nội dung thực tập nâng cao của học sinh;

+ Biểu mẫu giao nhận và quản lý tài sản được nhà trường giao cho khoa quản lý;

+ Các mẫu biểu văn phòng trong phạm vi quyền hạn của khoa Quản lý đô thị.

- Lập bảng chấm công hàng tháng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên trong Khoa;

- Chuyển Quyết định, thông báo, các chủ trương của Nhà trường và Khoa tới các bộ môn và giáo viên; 

- Quản lý và sử dụng hợp lý trang thiết bị đồ, dùng dạy học của khoa, lập dự trù văn phòng phẩm hàng tháng;

- Cập nhật và thông báo kết quả điểm các môn học cho sinh viên, học sinh các lớp ngay sau khi giáo viên bộ môn nộp điểm;

- Lập bảng và thông báo kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên, học sinh khi kết thúc kỳ học, năm học, khoá học;

- Phối hợp với các Trưởng bộ môn, phòng đào tạo, Phòng khảo thí và đảmbảo chất lượng trong công tác thi cử;

- Quản lý lưu trữ, kết quả học tập của các lớp thuộc Khoa Quản lý đô thị;

- Phối hợp với các khoa, Bộ môn, thư ký khoa liên quan trong việc thực hiện kế hoach giảng dạy và đào tạo;

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá các buổi thi, kiểm tra  kết thúc học phần báo cáo kết quả cho Trưởng khoa;

- Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa xác nhận số tiết dạy, các công việc khác cho cán bộ giáo viên trong Khoa;

- Là thành viên, thư ký các buổi họp của Khoa.

3.3. Giáo vụ - thư ký Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về sự chính xác của các số liệu đã thống kê, quản lý chặt chẽ các loại hồ sơ tài liệu của Khoa.

 

4. Trưởng bộ môn:

4.1. Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên, giáo viên trong Bộ môn.

4.2. Trưởng bộ môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ban lãnh đạo Khoa và của Nhà trường.

4.3. Trưởng bộ môn kết hợp chặt chẽ với giáo vụ Khoa trong quản lý đào tạo các học phần do Bộ môn phụ trách.

4.4. Trưởng bộ môn giúp Khoa Quản lý đô thị nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy môn học và lập tiến độ các học phần do Bộ môn đảm nhiệm;

4.5. Trưởng bộ môn có quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Triển khai cụ thể kế hoạch giảng dạy, chương trình chỉ đạo, thông báo tới từng giảng viên thuộc bộ môn;

- Lên lịch làm việc của Bộ môn hàng tuần, dự giờ, thảo luận, ký duyệt giáo án, điểm tổng kết và các công việc liên quan khác của Bộ môn;

- Hàng tuần cùng với Phó trưởng khoa, Giáo vụ khoa kiểm tra bài giảng, sổ sách ghi chép, kiểm tra tiến độ giảng dạy...của các giảng viên, giáo viên do Bộ môn quản lý;

- Giao nhiệm vụ, kiểm tra và duyệt các đề thi, đề kiểm tra và đáp án các học phần do Bộ môn phụ trách;

- Đánh giá, kiểm tra, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, giáo viên của Bộ môn trong các đợt hội giảng cấp Khoa, Trường;

- Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên thuộc Bộ môn và sinh viên, học sinh trong công tác nghiên cứu khoa học, làm mô hình thiết bị dạy học, tham quan, học tập nâng cao trình độ;

-  Giao nhiệm vụ, phân công, kiểm tra giảng viên, giáo viên thuộc bộ môn trong việc hiệu chỉnh nội dung chương trình, đào tạo các học phần do Bộ môn phụ trách cho phù hợp với thực tế và nghiên cứu khoa học;

- Giám sát, báo cáo tình hình hoạt động, giảng dạy học tập của Giảng viên, giáo viên của các lớp thuộc Bộ môn quản lý. Đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp (nếu có);

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên thuộc Bộ môn tham gia ra đề, coi, chấm thi, kiểm tra các môn học và kỳ thi tốt nghiệp theo đúng quy chế;

- Cử cán bộ, giảng viên, giáo viên dạy các lớp tại chức, ngắn hạn, tham gia vào sản xuất và đi thực tế;

- Cùng với Ban lãnh đạo khoa lập kế hoạch cho học sinh đi thực tập nâng cao và thi tốt nghiệp;

 - Phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban trong trường trong việc quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị, tài liệu của Bộ môn;

-  Là thành viên trong các cuộc họp của Khoa.

4.6. Trưởng bộ môn báo cáo kết quả sinh hoạt bộ môn , kế hoạch hoạt động của tháng và chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về mọi hoạt động của bộ môn.

4.7. Tổ chức sinh hoạt Bộ môn định kỳ 01/ tháng 1 lần và họp giao ban với ban lãnh đạo khoa 1 tháng/1 lần.

 

5. Giảng viên - giáo viên:

a. Tiêu chuẩn:

- Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng và lý lịch rõ ràng;

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm bậc I hoặc bậc II, chứng chỉ giáo dục học đại học;

- Không bị dị dạng khuyết tật bản thân con người...

- Có các chứng chỉ, tin học văn phòng, ngoại ngữ B trở lên;

- Đạt yêu cầu sau thời gian thử việc, đánh giá tại Bộ môn và được lãnh đạo Khoa xác nhận.

 

b. Nhiệm vụ:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện theo Điều lệ của Trường Cao đẳng và quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

- Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị;

 

Về công tác Đào tạo:

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của khoa và Bộ môn. Không đi muộn, bỏ giờ lên lớp;

- Chịu sự giám sát, kiểm tra của các cấp quản lý của Nhà trường về các mặt cụ thể sau:

+ Lên lớp giảng bài phải tuyệt đối chấp hành đúng thời khoá biểu;

+ Có giáo án đúng quy định và được Trưởng môn duyệt;

+ Có đề cương bài giảng, đồ dùng phương tiện dạy học, sổ lên lớp hàng ngày, sổ tay giáo viên và nội dung chi tiết chương trình môn học;

+ Giảng dạy đúng nội dung và tiến độ chương trình học phần của mình phụ trách;

+ Ghi chép đúng sổ tay giáo viên và sổ lên lớp hàng ngày của môn mình giảng dạy và vào điểm đầy đủ vào các mục của các tài liệu cần thiết sau khi kết thúc học phần, chậm nhất là 07 ngày;

+ Ra đề thi và coi, chấm thi tốt nghiệp, kèm đáp án thang điểm khi được trưởng Bộ môn giao;

+ Soạn đề thi, kiểm tra hết môn học và đáp án, nộp trước 04 ngày so với ngày thi, kiểm tra cho Tổ trưởng bộ môn;

+ Nộp giáo án, đề cương bài giảng về bộ môn sau khi kết thúc giảng dạy môn học;

+ Lập kế hoạch theo dõi và giúp học sinh, sinh viên kém và bồi dưỡng học sinh sinh viên giỏi;

+ Trực tiếp đề xuất và xây dựng mô hình học cụ, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào học phần  mình phụ trách;

+ Hiệu chỉnh nội dung chương trình môn học khi được Khoa và Nhà trường giao.

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức uy tín nhà giáo, tôn trọng nhân cách người học, bảo vệ quyền lợi của người học và hướng dẫn học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện.

- Không ngừng tự bồi dưỡng, chuyên môn về nghiệp vụ cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn định kỳ 1 tháng/ 1 lần.

 

Quyền hạn

- Được bố trí giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo phù hợp với quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động thương binh và xã hội;

- Được tham gia nghiên cứu khoa học, được đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Được hưởng mọi quyền lợi và chế độ chính sách của Nhà nước cho Nhà giáo;

- Được thính giảng và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu khoa học ngoài trường theo quy định của Bộ GD và Đào tạo ban hành;

- Được Nhà nước xét tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, huy chương vì sự nghiệp Giáo dục và các danh hiệu thi đua khác.

 

6. Giáo viên Chủ nhiệm:

6.1.   Giáo viên chủ nhiệm được Hiệu Trưởng giao nhiệm vụ theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HSSV và Trưởng khoa.

6.2.   Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ và quyền hạn như là một giáo viên bộ môn và thực hiện tốt 3 mối quan hệ:

- Với giáo viên bộ môn là người điều hành, theo dõi, đánh giá việc học tập của sinh viên, học sinh lớp mình quản lý.

- Với lớp là thủ trưởng của lớp.

- Với các đoàn thể của lớp là cố vấn.

6.3.   Giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động của lớp như:

- Phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Nhà trường đối với học sinh, sinh viên;

- Theo dõi và có kế hoạch giúp đỡ học sinh kém, đồng thời khuyến khích động viên học sinh giỏi;

- Tìm hiểu và nắm vững những học sinh cá biệt trong lớp để cùng giáo viên bộ môn khác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên v.v. . .

- Theo dõi và giúp đỡ cán bộ lớp, làm nhiệm vụ động viên, khuyến khích và uốn nắn kịp thời các mặt hoạt động của lớp để xây dựng lớp vững mạnh toàn diện về mọi mặt;

- Chấp hành đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của lớp mình phụ trách;

- Báo cáo định kỳ hàng tháng (phối hợp với thư ký khoa) về tình hình của lớp gửi về khoa Quản lý đô thị;

- Đôn đốc và phổ biến cho sinh viên, học sinh lớp mình đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nhà trường;

- Sinh  hoạt lớp theo định kỳ 2 lần/ tháng và triệu tập họp bất thường khi cần thiết;

- Nhận xét học sinh, sinh viên và xếp loại hạnh kiểm hàng tháng vào sổ của giáo viên chủ nhiệm và sổ lên lớp hàng ngày;

- Thường xuyên kiểm tra sổ lên lớp hàng ngày để nắm bắt tình hình giảng dạy và học tập của giảng viên, giáo viên và sinh viên học sinh;

- Ghi chép và động viên lớp tham gia các phong trào thi đua của Trường, của Đoàn thanh niên, cuộc vận động theo chủ trương của Đảng uỷ Công đoàn  v.v..

- Có kế hoạch vận động và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học sinh khó khăn về hoàn cảnh ốm, đau . . .

- Phụ trách và theo dõi học sinh, sinh viên của lớp trong công tác thực tập ngoại khoá bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp;

- Xét và đề nghị cho sinh viên, học sinh lớp mình nghỉ học có lý do theo luật giáo dục quy định;

- Ghi chép đầy đủ, chính xác, sạch sẽ, đúng thời gian quy định các điểm  tổng kết, điểm trung bình có xác nhận về mọi mặt của học sinh vào sổ học tập trong từng năm học và cả khoá học;

- Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học của lớp và đề nghị Nhà trường khen thưởng theo chế độ;

- Là thành viên của hội đồng Khoa và Nhà trường về khen thưởng kỷ luật sinh viên và học sinh của lớp mình trong các cuộc họp Khoa và Nhà trường.

 

IV. THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Thực hiện theo chế độ hiện hành đối với công chức, viên chức và hợp đồng dài hạn;

- Thực hiện theo hợp đồng lao động đối với hợp đồng công việc.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ:

 - Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức và nhân viên trong Khoa do Trưởng khoa thực hiện theo nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa;

 - Sắp xếp nhân sự trong khoa trên cơ sở nhiệm vụ của khoa và khả năng, trình độ chuyên môn của từng người;

 - Trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ, theo định kỳ hoặc thường xuyên Trưởng khoa sẽ báo cáo với Hiệu trưởng để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với nội dung công việc.

 

2. Công tác kiểm tra:

- Theo nhiệm vụ được phân công, Trưởng khoa có trách nhiệm kiểm tra, điều chỉnh xử lý  thường xuyên, các nhiệm vụ, kế hoạch và CB giảng viên, giáo viên thuộc Khoa Quản lý đô thị thực hiện đúng nhiệm vụ;

- Giáo viên của khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được giao. Khi nhận nhiệm vụ phải tuỳ thuộc vào tính chất, nội dung công việc mà tự sắp xếp, bố trí thời gian để thực hiện sao cho khoa học, hợp lý.

 

3. Khen thưởng - Kỷ luật:

Thực hiện theo quy định của Nhà trường và Luật Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Luật Viên chức...

 

4.  Điều khoản thi hành:

- Quy chế tổ chức hoạt động của Khoa Quản lý đô thị được thực hiện theo Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường;

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh với Trưởng khoa để kịp thời báo cáo đề nghị sửa đổi cho phù hợp.

 

 

 

Ngày đăng: 02/11/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn