PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Lich sử phát triển:

 

2. Lãnh đạo phòng hiện nay:

Đang cập nhật...

3. Đội ngũ CBCNV phòng:

 

Đang cập nhật...

4. Chức năng nhiệm vụ:

 a. Chức năng
- Giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chức triển khai thực hiện các loại hình đào tạo trong và ngoài Trường.
- Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, thi tốt nghiệp, quản lý chất lượng giảng dạy học tập theo quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.
b. Nhiệm vụ
- Giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng mục tiêu, chương trình và lập kế hoạch (tổng thể và chi tiết) đào tạo cho các ngành học, bậc học trong Trường của hệ dài hạn, ngắn hạn, tập trung, tại chức, liên kết và dịch vụ đào tạo trên cơ sở được phê duyệt, tổ chức quản lý thực hiện kế hoạch, chương trình, tiến độ các môn học và toàn khóa học.
-  Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo; Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi kiểm tra  trong toàn Trường (quản lý giảng dạy và học tập). Theo dõi khối lượng giảng dạy và đề xuất thanh toán chế độ cho giáo viên.
-  Tổ chức thực hiện công tác hội giảng của giáo viên và thi học sinh giỏi của học sinh; Đề xuất về các mặt công tác: xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo; Bồi dưỡng chuyên môn và sư phạm cho giáo viên trên cơ sở đề nghị của khoa, bộ môn; Chủ trì việc bố trí phân công giáo viên, đề xuất việc xét công nhận hết thời gian tập sự của giáo viên.
-  Một số công tác khác được phân công.

5. Những thành tích đã đạt được:

Đang cập nhật...

6. Địa chỉ liên hệ công tác:

Đang cập nhật...

 

 

Ngày đăng: 13/04/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 206 đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (0203) 3850 373
Email: caodangnghexaydung@gmail.com
Copyright 2016 © caodangnghexaydung.edu.vn