CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Đào tạo nhân lực ở các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho phát triển của địa phương và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Đào tạo lại, đào tạo liên thông, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lao động hiện có trên địa bàn.

3. Liên doanh, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngư­ời học nghề trong hoạt động dạy nghề; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc đào tạo nhân lực cho địa phương và cho vùng.

4. Đảm bảo việc giáo dục đào tạo sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực làm việc phù hợp với ngành nghề đào tạo có sức khỏe và năng động tháo vát, có khả năng tự làm việc độc lập hay phối hợp trong sự phân công lao động.

5. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của những ngành, nghề được đào tạo.

6. Tổ chức tuyển sinh, quản sinh, dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học; Ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ; Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của Pháp luật.

8. Tổ chức mọi hoạt động của quá trình đào tạo và mọi sinh hoạt của nhà trường, hưởng ứng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và các hoạt động mang tính xã hội, nhân đạo… tại địa phương. Trường tạo điều kiện để sinh viên học giỏi, khỏe mạnh và có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt.

9. Quản lý giáo dục cán bộ, nhân viên, sinh viên Nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh mọi luật lệ hiện hành của chính quyền Địa phương và Trung ương. Quản lý và phát triển tài sản, phương tiện giảng dạy của Nhà trường đúng pháp luật đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của sinh viên.

10. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của Pháp luật.

11. Sử dụng các nguồn thu từ học phí, từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề và chi cho các hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định của Pháp luật.

12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật.

 

Các bài viết liên quan