Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu

Trưởng Phòng đào tạo:

– Phụ trách chung, quản lý điều hành các hoạt động của phòng kế hoạch đào tạo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BGH toàn bộ công việc của Phòng Kế hoạch – Đào tạo;

– Nhận kế hoạch của BGH, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của phòng, phân công công việc cụ thể cho từng vị trí việc làm; Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cán bộ, viên chức nhân viên phòng Kế hoạch – Đào tạo thực hiện kế hoạch công tác được giao.

  1. 1. Chức năng: 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: Xây dựng kế hoạch đào tạo ; tổ chức quản lý xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo ; Xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng  chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo; Xây dựng kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp ; Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học ; Công tác quản lý học sinh sinh viên;

  1. Nhiệm vụ

2.1. Công tác đào tạo

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy; tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy từng học kỳ, năm học, khoá học; thực hiện công tác giáo vụ;

– Lập kế hoạch và ra các quyết định mở lớp, giáo viên chủ nhiệm

– Tổng hợp và ra các quyết định đình chỉ học tập cho HSSV

– Tổng hợp, lập kế hoạch, tổ chức quản lý xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình các môn học; tổ chức thực hiện, nghiệm thu các hợp đồng đào tạo;

– Khảo sát, tham mưu mở rộng các loại hình đào tạo;

– Lập kế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo;

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ và đánh giá tiết giảng của nhà giáo;

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hội giảng giáo viên giỏi các cấp, hội thi học sinh giỏi các cấp;

– Tham mưu việc đưa các phương tiện dạy học vào giảng dạy;

– Quản lý và cấp phát bằng, chứng chỉ theo quy định

2.2. Công tác QL HSSV

– Thực hiện quản lý học sinh sinh viên các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

– Giải quyết chế độ chính sách cho HSSV;

– Phối hợp với các phòng khoa chuyên môn trong quản lý giáo dục HSSV

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học

– Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học cho nhà giáo và ứng dụng công nghệ mới vào thực tập sản xuất;

– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và nghiệm thu các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến hàng năm.

– Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo yêu cầu; thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.