BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG

Số:   218/QĐ-TCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu và Giá trị cốt lõi
của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;
Căn cứ Nghị định số: 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thành lập Trường Cao đẳng nghề Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-CĐN ngày 28/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Xây dựng về việc ban hành Chính sách chất lượng của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng giai đoạn 2020 – 2025;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu và Giá trị cốt lõi của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng như sau:

Sứ mạng:

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng có sứ mạng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực đẳng cấp trong nước và khu vực; Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn:

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng dạy nghề trọng điểm có tính ứng dụng uy tín của ngành Xây dựng và hệ thống giáo dục nghề nghiệp vùng Đông Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 là trường cao đẳng có uy tín của Việt Nam và khu vực.

Mục tiêu:

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Xây dựng thành trường dạy nghề có tính ứng dụng cao; vững mạnh toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa (Chuẩn về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng dạy; cơ sở vật chất kỹ thuật dạy học; hệ thống quản lý; hệ thống Bảo đảm chất lượng).

Giá trị cốt lõi:

Chất lượng – Chuyên nghiệp – Sáng tạo

– Chất lượng: Chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của Nhà trường. Phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho chất lượng xây dựng nên thương hiệu Trường Cao đẳng nghề Xây dựng.

– Chuyên nghiệp: Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng nghề Xây dựng luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong đào tạo, dạy nghề, được thể hiện qua tác phong làm việc, giảng dạy, vững kiến thức chuyên môn và thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp hiện nay và tương lai.

– Sáng tạo:

Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội; Thúc đẩy các thành phần kết hợp hài hòa tạo nên một khối thống nhất, hiệu quả trong việc thực hiện những yêu cầu của Nhà trường.

Điều 2. Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu và Giá trị cốt lõi của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường và trước xã hội.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị và toàn thế cán bộ, viên chức, người lao động của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Đảng ủy;
– Ban Giám hiệu;
– Các đơn vị, đoàn thể;
– Công bố Website;
– Niêm yết bảng thông báo Trường;
– Lưu: VT, TH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Hoài