Powered by Tú Cao
1
Bạn cần hỗ trợ?

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (bao gồm: Phương pháp giảng dạy; phương pháp học tập; kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;…).

2. Chủ trì tổ chức xây dựng bộ công cụ đánh giá chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên, hoạt động học tập của học sinh, sinh viên, công tác phục và giảng dạy trong toàn trường.

3. Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trường cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký gia nhập các tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế.

5. Tổ chức các khóa tập huấn cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên về hoạt động kiểm định chất lượng tại các đơn vị và toàn trường.

6. Tư vấn học tập, rèn luyện và các lĩnh vực khác cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Trường.

7. Tham gia giảng dạy, bình xét, phân loại, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Trường.